Impresum

Tačnost podataka u ponudi

Provjerite tačnost podataka u ponudi, jer nakon naloga za izdavanje avio karte i hotelskih i drugih vouchera reklamacije možemo uvažiti isključivo prema pravilima avio kompanije/hotela i drugih dobavljača.


Pasoši

Molimo provjerite je li vrijednost pasoša u skladu s pravilima zemlje u koju putujete.

Za putnike sa BiH pasošima za ulazak u zemlje Schengena moraju biti važeći najmanje 90 dana od dana povratka iz zemlje u koju se putuje, a za Tursku 150 dana.

Opšti uslovi putovanja

1. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator vašeg putovanja garantuje izvođenje programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisan način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, i sl).

2. PRIJAVE I UPLATE
Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja, kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja.

a) Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 14 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kada se koriste popusti na osnovu «ranog bookinga» gdje je potrebno uplatiti 50% prilikom rezervacije a ostatak najkasnije do datuma isteka ranog booking-a.
b) Za „rezervaciju na upit“ uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati pot­vrđenu rezervaciju, koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

Na dan prijave putnik potpisuje ugovor o putovanju sa općim uslovima putovanja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uslovima postaje pravna obaveza i za putnika i za organizatora. Ukoliko putnik ne izvrši uplatu u roku u cjelosti smatra se da je putovanje otkazao. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora. Potvrdom primitka ugovora email-om ili potpisivanjem Ugovora o putovanju svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora potvrđuje da su mu uručeni Opći uslovi putovanja, te da iste prihvata.

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tokom trajanja putovanja plaćaju se turističkom prijatelju ili predstavniku organitatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga,odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povećanja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obaveze na nadoknadu štete.

– Popusti za djecu i druge pogodnosti

Molimo da obratite pažnju na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

– Direktor ili od njega ovlašteno lice može, priolikom pružanja usluga, pod određenim uslovima davati popuste kupcima.

4. PUTNA DOKUMENTACIJA

Putna dokumentacija podrazumijeva:

– Za aranžman avionom: original voucher, program putovanja i avio kartu (elektronska forma).

– Za aranžman uz vlastiti prevoz: original voucher i eventualne obavijesti.

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGE

Sve usluge navedene u Programu putovanja podrazumijevaju standardne usluge prosječnog kvaliteta,uobičajne i specifične za određene destinacije, mjesta i objekte. U slučaju da putnik želi koristiti neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima ili na web stranicama Subagenata. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima odnosno na svojoj web stranici.

Smještajni objekti, prijevozna sredstva i druge usluge opisane su prema službenoj kategorizaciji zemlje u vrijeme objevljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije.

Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja Organizatora.

6. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PRIJEVOZ

Smještaj:

Ako drugačije nije posebno ugovoreno putnik će biti smješten u bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenost putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i druge karakteristike.

Smještaj Putnika u hotelu je najranije od 16h na dan početka korištenja usluge, a napuštanje hotela najkasnije do 09h na dan završetka korištenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja hotela, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prijevoza.

Funkcionisanje klima uređaja u hotelima je različit i ne podrazumijeva neprekidan rad iste 24 sat.

Ishrana:

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane zavisi pretežno od cijene aranžmana, kategorije hotela, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanje (menija). Trokrevetne i četverokrevetne smještajne jedinice su po pravilu na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim odnosno dva pomoćna ležaja, koji su po pravilu metalne ili drvene konstrukcije na rasklapanje ili sofá, čak i u novim hotelima kategorije 4* ili 5*, nedovoljno su prostrane i uglavnom ne odgovaraju očekivanjima putnika. Organizator može da obezbjedi smještaj u trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama ukoliko ih hotel ima na raspolaganju, ali ne može da prihvati bilo kakve reklamacije u vezi sa komforom ovih soba.

Usluga All inclusive( All inclusive light, Ultra All inclusive, All Exclusive) i bilo koja druga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima.

Prijevoz:

Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

– Prijevoz putniika vazdušnim, željezničkim, morskim, riječnim ili jezerskim prijevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prijevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prijevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora putovanja.

– Avionske ili posebne prijevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.

– Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni boarding karte.

7. PROMJENA PROGRAMA

a) Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti , izbjeći ili otkloniti (vidi tačku 1.) Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

b) Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno, destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat, uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr., na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i poslednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza, putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumjevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja – već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju, zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima, i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, koji je najmanje 2 sata ranije, u odnosu na prvo objavljeno vreme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona, organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primjenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona, kod charter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima, i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka”, van ili u smještajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju sa virusom COVID – 19 hotel zadržava pravo da napravi određene izmjene u sadržaju bez obavještavanja treće strane.

8. PRAVO ORGANIZATORA NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe vanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti a koje su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa.

Organizator može također otkazati aranžman ako se ne prijavi neophodan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Minimalni broj putnika je 40% ukupnog kapaciteta osim ukoliko nije drugačije naznačeno na samom programu. Organizator je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja, te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos.

9.ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

– Minimalni troškovi za rezervacije napravljene putem web stranice iznose 5% od ukupne cijene aranžmana.

– za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 40KM.

– za otkaz od 29 do 22 dana prije puta 25%

– za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40 %

– za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80 %

– za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana,

– za otkaz rezervacije «ranog bookinga», nakon isteka datuma za rani booking, organizator zadržava cjelokupan iznos aranžmana, osim u slučaju smrti putnika.

– ako se putnik ne pojavi ili ne otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkazuje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, ni putnih isprava.

Navedeni uslovi otkaza putovanja od strane putnika ne važe za individualna putovanja, za ista važe pravila avio kompanije i hotela.

10. RANI BOOKING

Rani booking podrazumjevaju rane rezrevacije do označenih datuma na koje putnici ostvaruju određeni popust na hotele.

11. OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga , kao i izboru vršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualne nemogućnosti izvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovo­rnost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom. (tačka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovra prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove. Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom BIH i Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike na uslove (vizne, carinske, zdravstvene,…) koji važe za odredišnu zemlju, već je obaveza putnika da se informiše kod nadležnog konzulata i da obezbjedi potrebne uslove i isprave blagovremeno i uredno. Službenik agencije Organizatora niti Posrednika nije ovlašten da utvrđuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata.

12. OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

– Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja.Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Prijatelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvijet da se program nesmetano odvija. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju,ali ne jamči dobivanje vize.

– cijepiti se i posredovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, kao i / ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obavezuju organizatora putovanja te se obračunavaju otkazni troškovi iz članka 9.,

– poštivati carinske i devizne propise zakona Bosne i Hercegovine, kao i država u kojima boravi tokom putovanja,

– pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s turističkim prijateljem i / ili predstavnikom organizatora putovanja,

– prilikom polaska na putovanje turističkom prijatelju, odnosno predstavniku organizatora, predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (orginalni voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana). U slučaju nepoštivanja ovih obaveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

13. PRTLJAG

Putnik ima pravo na besplatan prijevoz do 15 kg prtljage na charter letovima te do 20 kg prtljage na redovnim avio linijama. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu i izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučujemo najam sefa).

Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili na recepciji smještajnog objekta,ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

14. PUTNO OSIGURANJE

Turistička agencija u kojoj se uplaćuje aranžman, obavezna je putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja, koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tokom boravka u inozemstvu i osiguranja od otkazivanja putovanja, koji se nude, kako za putovanja u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Prihvatanjem ugovora o putovanju , koji čine i ovi uvjeti putovanja, kupac potvrđuje da mu je bio ponuđen „paket“ putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtjeva dodatno osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage, ona se mogu ugovoriti direktno kod jednog od osiguravatelja ili kod Organizatora, pri čemu Organizator djeluje samo kao posrednik.

15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podatci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator se obavezuje da neće lične podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje putničkog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inostranstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja lični podatci proslijedit će se osiguravajućem društvu.Lični podatci putnika čuvat će se u bazi podataka, u skladu sa odlukom Uprave o načinu prikupljanja,obrade i čuvanja ličnih podataka.

16. NADLEŽNOST SUDA

Kupac usluge iz dotičnog programa ima pravo reklamacije kod organizatora programa. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

17. OSIGURANJE ZA SLUČAJ NELIKVIDNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja je dužan osigurati jamčevinu kod banke ili osiguravajućeg društva, radi naknade putniku:

– plaćanje cijene aranžmana, ako zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora izostanu usluge aranžmana,

– troškova koji nastanu zbog nelikvidnosti ili stečaja organizatora za povratak putnika u mjesto polaska.

18. REKLAMACIJE

Organizator putovanja ne prihvaća reklamacije i povrat sredstava na posebne ponude (last minute, ultra last minute, fortuna programe), te gratis putovanja.

19. UPOZORENJE

Ovi opći uvjeti putovanja, koje primjenjuju agencije članice UTABIH, sastavni su dio ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja, odnosno ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se pri­javio za putovanje koje organizira ovaj organizator putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uslove putovanja. Ovo izdanje uslova putovanja isključuje sva ranija izdanja.

Fotografije


Flight page cover photos by S O C I A L . C U T on Unsplash and Tom Arrowsmith on Unsplash
Hotels cover photo by Toa Heftiba on Unsplash
City break cover created from photos by Anna Berdnik, Benjamin Davies, James Padolsey, Anthony DELANOIX, Adrien Olichon, Ahmed Almakhzanji, David Tip, Logan Armstrong on Unsplash
MICE cover photo by HIVAN ARVIZU @soyhivan on Unsplash
Honeymoon cover photo by Lachlan Dempsey on Unsplash
Montenegro cover photo by Oleg Gratilo on Unsplash
Egypt cover photo by Yehya Khaled on Unsplash
Turkey cover photo by Desert Morocco Adventure on Unsplash
Cruise cover photo by Alonso Reyes on Unsplash
Pamukkale cover photo by LoggaWiggler from Pixabay